Vnútroareálová komunikácia, Bučina DDD *

Zvolen

Objednávateľ: ROCK-Build s. r. o.
Doba realizácie: 07/2015 – 08/2015

Rekonštrukcia vnútroareálovej komunikácie – vybúranie pôvodnej a realizácia novej.

* v realizácii