Vytvárame priestor pre vaše nápady


V roku 2006 bola vykonaná zmena vlastníkov spoločnosti a činnosť sa zamerala na služby súvisiace so stavebníctvom a búracími prácami.

Už v prvom roku od prevzatia, spoločnosť investovala nemalé finančné prostriedky do nákupu stavebných mechanizmov a technologickej linky na zhodnocovanie stavebných odpadov. Časť finančných prostriedkov na túto investíciu spoločnosť získala z nenávratného finančného príspevku EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) a príspevku zo Štátneho rozpočtu.

Recyklačné stredisko


Otvorením prvého recyklačného strediska stavebného odpadu v Banskej Bystrici v roku 2007 sme výraznou mierou začali pozitívne vplývať na životné prostredie v regióne Banskobystrického samosprávneho kraja. Stavebné odpady sú spracovávané technológiou drvenia a triedenia a po spracovaní sa opätovne využívajú v oblasti stavebníctva. K dnešnému dňu sa nám podarilo zhodnotiť a opätovne použiť približne 750.000 ton stavebného odpadu, čím sme prispeli k zníženiu potreby ťažby prírodného kameniva a preplňovaniu skládok odpadov.

V roku 2007 boli začaté práce na rekultivácii kameňolomu Kostiviarska, ktorých cieľom je prebudovanie celého areálu na zónu oddychu, športu a voľného času. Ukončením rekultivačných prác 3., 4. a 5. etáže kameňolomu Kostiviarska a pokračovaním v rekultivácii 0. etáže v roku 2009 sme sa opäť priblížili k prinavráteniu tohto dlho rokov exploitovaného územia do prírodného prostredia. Od roku 2009 sa naša spoločnosť stala významným dodávateľom stavebných prác na stavbe R1 - severný obchvat Banskej Bystrice.


Certifikácia

V priebehu roku 2008 boli v našej spoločnosti zavedené systém kvality podľa ISO 9001 a systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001. V tom istom roku získala spoločnosť certifikáty podľa ISO 9001 a 14001 od renomovanej spoločnosti SGS Slovakia. V roku 2010 sa nám podarilo úspešne rozšíriť integrovaný manažérsky systém o systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle požiadaviek normy OHSAS 18001, ktorý sme v roku 2019 pri recertifikačnom audite úspešne transformovali na nové požiadakvy normy ISO 45001. Od roku 2022 sme zaviedli aj manažérsky protikorupčný systém podľa normy ISO 37001.
ISO_9_14_2020_2023
ISO 9001:2015 a 14001:2015
ISO_45001_2019_2022_F_SK
ISO 45001:2018
ISO37001
ISO 37001:2016

Organizačná štruktúra


V súčasnosti zamestnáva spoločnosť 45 kvalifikovaných a skúsených zamestnancov. Pri realizácii využívame vlastné moderné strojné a technologické zariadenia ktoré sú pravidelne udržiavané tak aby sme boli schopný poskytovať služby načas a v najvyššej kvalite.

Prepravný poriadok Politika IMS

Výročné správy spoločnosti

Výročná správa za rok 2008 Výročná správa za rok 2009 Výročná správa za rok 2010 Výročná správa za rok 2011 Výročná správa za rok 2012 Výročná správa za rok 2013 Výročná správa za rok 2014 Výročná správa za rok 2015 Výročná správa za rok 2016

Organizačná štruktúra PEMAX PLUS, spol. s r.o.