Spoločnosť PEMAX PLUS, spol. s r.o. vykonáva zemné práce rôzneho rozsahu.

Do nášho portfólia poskytovaných služieb patria nasledovné:

  • vyčistenie a úprava území,
  • odstránenie ornice a lesnej pôdy,
  • zemné a výkopové práce v horninách všetkých tried,
  • výkopy v zemníkoch,
  • hĺbenie jám a rýh,
  • zemné práce pri zakladaní stavieb rôzneho rozsahu a druhu,
  • doprava výkopovej zeminy, zhodnocovanie výkopovej zeminy.

Referencie z oblasti zemných prác