Spoločnosť PEMAX PLUS, spol. s r.o. ponúka od roku 2006 pre svojich klientov komplexné služby v oblasti recyklácie stavebného odpadu. Už v roku 2007 sme otvorili prvé recyklačné stredisko stavebného odpadu v Banskej Bystrici a investovali nemalé finančné prostriedky do nákupu stavebných mechanizmov a technologickej linky na zhodnocovanie stavebných odpadov.

Triedenie a drvenie stavebných odpadov v zmysle platných súhlasov realizujeme v súčasnosti pomocou semimobilnej recyklačnej linky, tvorenej čeľusťovým drvičom RESTA DCJ 900x600, hrubotriedičom KEESTRACK NOVUM, kontajnerovým triedičom RESTA TK7, pásovým rýpadlom CAT324E LN a kolesovým nakladačom CAT950M v mieste vzniku stavebného odpadu, prípadne v priestoroch recyklačného strediska v areáli lomu Kostiviarska.

Celý proces recyklácie sa skladá z niekoľkých, na seba nadväzujúcich krokov. Na recyklačnú linku sa dováža odpad vo forme stavebnej sute, ktorá je produkovaná pri stavebných a demolačných prácach.

Tento odpad je v procese recyklácie triedený a predrvený, pričom výsledným produktom recyklácie stavebného odpadu je certifikované recyklované kamenivo rôznych frakcií a rôzneho charakteru. Tento produkt, vznikajúci pri recyklácii, má rozsiahle aplikačné možnosti v stavebníctve. Používa sa ako stabilizačný podkladový materiál (podložia ciest, parkovacích plôch, železničné stavby), drenážne materiály, plnivo do betónov (porovnateľné vlastnosti ako pri použití prírodného kameniva) a zásypový materiál (rozvody energií, základy budov a pod.).

Výsledný recyklát, má porovnateľné kvalitatívne vlastnosti ako prírodné kamenivo. Za viac ako dvanásť rokov činnosti sme zhodnotili vyše 650 000 ton stavebného odpadu, čím sme prispeli k zníženiu potreby ťažby prírodného kameňa ako aj k zníženiu preplňovania skládok odpadov a tým znížili negatívne vplyvy oboch činností na životné prostredie.

Samotnú recykláciu, resp. zhodnocovanie odpadov upravuje zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Tento zákon ukladá stavebnej firme (pôvodcovi odpadu) povinnosť zabezpečiť zhodnocovanie stavebných odpadov v prípade, že jeho produkcia presiahne 500 t pre každú stavbu. V prípade, že sa v okruhu 50 km od miesta stavby nachádza vhodné zariadenie na recykláciu, nie je možné takýto odpad zneškodniť uložením na skládku odpadov.