Spoločnosť PEMAX PLUS, spol. s r.o. ponúka od roku 2006 pre svojich klientov komplexné služby v oblasti recyklácie stavebného odpadu. Už v roku 2007 sme otvorili prvé recyklačné stredisko stavebného odpadu v Banskej Bystrici a investovali nemalé finančné prostriedky do nákupu stavebných mechanizmov a technologickej linky na zhodnocovanie stavebných odpadov, pričom každý rok stredisko postupne modernizujeme.

Spôsob nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií sa na Slovensku v posledných rokoch výrazne zmenil. Nová legislatíva spôsobila, že spôsoby zhodnocovania a nakladania so stavebným odpadom nabrali nový smer. Stavebný odpad sa stáva zdrojom obnoviteľných materiálov. Jeho recykláciou vzniká stavebný materiál – recyklované kamenivo, ktorého kvalita je porovnateľná s pôvodnou surovinou, pričom jeho environmentálna stopa je výrazne nižšia.

V čase, kedy je nevyhnutné zmierniť vplyv ľudskej činnosti na životné prostredie a znížiť dynamiku rastu priemernej teploty na planéte Zem, je nevyhnutné nahrádzať použitie prírodného kameniva za recyklované kamenivo v maximálnej možnej miere. Nepopierateľnou výhodou takéhoto postupu je znižovanie potreby otvárať nové ťažobne prírodného kameniva, výrazné znižovanie intenzity dopravy (recyklácia insitu), a odklon odpadov od skládkovania. Takýto postup je v zhode so strategickým cieľom odpadového hospodárstva do roku 2025 ako i s hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR pre obdobie rokov 2021 – 2025.

Triedenie a drvenie stavebných odpadov (betón, železobetón, asfalt, stavebná suť, výkopová zemina a pod.) v zmysle platných súhlasov realizujeme v súčasnosti pomocou viacerých mobilných recyklačných liniek, a to čeľusťovými drvičmi RESTA DCJ 900x600 a SANDVIK QJ 241, odrazovým drvičom TEREX EVOQUIP COBRA 290R, hrubotriedičom KEESTRACK NOVUM, kontajnerovým triedičom RESTA TK7, pásovými rýpadlami CAT 326 ELN či CAT 320 ELN a kolesovým nakladačom CAT 950 M v mieste vzniku stavebného odpadu, prípadne v priestoroch recyklačného strediska v areáli kameňolomu Kostiviarska.

Celý proces recyklácie sa skladá z niekoľkých, na seba nadväzujúcich krokov. Na recyklačnú linku sa dováža stavebný odpad vo forme stavebnej sute, ktorá je produkovaná pri stavebných a demolačných prácach.

Tento odpad je v procese recyklácie postupne separovaný, väčšie kusy predrvené hydraulickými kliešťami na kusovitosť, ktorú dokáže spracovať samotný drvič stavebného odpadu, ktorý je následne drvený a triedený, pričom výsledným produktom recyklácie stavebného odpadu je certifikované recyklované kamenivo rôznych frakcií a rôzneho charakteru. Výsledný recyklát má porovnateľné kvalitatívne vlastnosti ako prírodné kamenivo a má rozsiahle aplikačné možnosti v stavebníctve. Používa sa ako stabilizačný podkladový materiál (podložia ciest, parkovacích plôch, železničné stavby), drenážne materiály, plnivo do betónov (porovnateľné vlastnosti ako pri použití prírodného kameniva) a zásypový materiál (rozvody energií, základy budov a pod.). Naše linky navyše dokážu vďaka magnetickému separátoru spoľahlivo vyseparovať zo stavebnej sute kovový šrot a vďaka integrovanému odfuku ľahkých častíc vyseparovať aj materiály nežiaduce pre ďalší proces recyklácie. Tieto odpady sú následne odovzdávané do zberných surovín, prípadne odvážané na skládky komunálneho odpadu.

Za viac ako osemnásť rokov činnosti sme zhodnotili už vyše 850 000 ton stavebného odpadu, čím sme prispeli k zníženiu potreby ťažby prírodného kameňa ako aj k zníženiu preplňovania skládok odpadov. Tým sme znížili negatívne vplyvy oboch činností na životné prostredie.

Základnými výhodami mobilných zariadení je ich mobilita, malá obslužná plocha, jednoduchosť a nenáročnosť obsluhy, nižšie zriaďovacie náklady a dobrá variabilita výstupných parametrov. Flexibilita týchto zariadení im umožňuje efektívne spracovať aj relatívne malé množstvá odpadov.

Samotnú recykláciu, resp. zhodnocovanie odpadov upravuje zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Tento zákon ukladá stavebnej firme (pôvodcovi odpadu) povinnosť zabezpečiť zhodnocovanie stavebného odpadu pre každú stavbu. V prípade, že sa v okruhu 50 km od miesta stavby nachádza vhodné zariadenie na recykláciu, nie je možné takýto odpad zneškodniť uložením na skládku odpadov.

Referencie z oblasti recyklácie stavebného odpadu