Mäsokombinát Zvolen – demolácia stavieb

Objednávateľ: AGNOS s.r.o.
Doba realizácie: 01/2016 – 02/2016

Predmetom diela bolo odstránenie objektov podnikovej ubytovne 1, podnikovej ubytovne 2 a spevnenej plochy. Naviac práce pozostávali z asanácie prístupovej cesty a oplotenia. Súčasťou prác bola aj recyklácia stavebného odpadu a likvidácia ostatného odpadu – odvoz na skládku.