Búracie práce na stavbe Ekologizácia Zvolenskej teplárenskej

Investor: Zvolenská teplárenská a.s.
Objednávateľ: STAVIT Ing. František Víťazka, spol. s r.o.
Doba realizácie: od 03/2020 do 10/2020
Popis: Predmetom diela bola asanácia objektov v areáli teplárne Zvolen. BP prebiehali v kotolni K1-K5, následne v budove Caliqi a výmeničky, kde sa demontovala strecha, Objekty výsypníka 1547/19, koľajisko pred budovou kontolne. Odpady boli recyklované na mieste, prípadne odvezené na skládku v zmysle platnej legislatívy.