Búracie práce Špania Dolina

Investor: Rudné bane, š.p. Banská Bystrica
Objednávateľ: Rudné bane, š.p. Banská Bystrica
Obdobie realizácie: 12/2008 – 06/2009

Búracie práce na objekte SO-03 Drviareň vykonané za pomoci pásového rýpadla CAT 324D a vykonanie technických úprav po odstránení objektov úpravne (mlynica, flotácia a časť filtrácie), skladu olejov s PHM, skladu CO a skládky koncentrátov v priestoroch bývalého závodu Rudné bane v Španej Doline.