Skládka odpadov Zvolenská Slatina III. etapa

Objednávateľ: ENVIGEO, a.s.
Doba realizácie: 05/2016 – 09/2016

Predmetom realizovaných prác bola skrývka ornice, HTÚ pre výstavbu, vybudovanie dočasných prístupových komunikácií, hutnenie podložia.