TR 220/110 Medzibrod

Medzibrod

Investor: Slovenská elektrizačná prenosová súprava a.s.
Objednávateľ: PRODITECH s.r.o.
Doba realizácie: 01/11-12/11

Komplexná realizácia stavebných prác v rámci stavby TR Medzibrod v rozsahu SO 690 Príjazdová komunikácia, Preložka poľnej cesty, Ukončenie stavby vád a nedorobkov po dovoze transformátorov, SO522.2 Spevnené plochy, zatrávňovanie a zámkové dlažby, SO 680 Komunikácie, SO525 Samostatné kabelové rozvody, Výkop pre zemný kanál, Výkop a zásyp ryhy pre osvetlenie, Montáž a demontáž oplotenia, Čistenie šácht.