Technická infaštruktúra, lokalita IBV – komunikácie a dláždené plochy

Jurajov Dvor

Objednávateľ: Doprastav, a.s.
Doba realizácie: 05/2013 – 11/2013

Výstavba komunikácii pre IBV Jurajov Dvor.