Obytný súbor SEVER

Žiar nad Hronom

Objednávateľ: REMESLO stav, s.r.o.
Doba realizácie: 09/2014 – 11/2014

SO 03.4 – Úprava cesty I/50 + prístupová komunikácia. Výstavba napojenia na cestu I. triedy a vnútroareálové komunikácie.