IBV Moskovská Technická infraštruktúra I. Etapa

Banská Bystrica

Investor: I.K.M. Reality Staving BB
Objednávateľ: I.K.M. Reality Staving BB
Doba realizácie: 09/11 – 06/12

Stavebné práce na objekte IBV Moskovská I. etapa v rozsahu: SO01 Komunikácia, SO02 Vodovod, SO03 Splašková kanalizácia, SO04 Dažďová kanalizácia SO05 Plynovod, SO06 Ochrana VTL plynovodu, SO10 a SO11 NN Kábelové rozvody a vývody a SO12 Verejné osvetlenie pre IBV.