I/65 Kremnica – Kremnické bane

Investor: Slovenská správa ciest
Objednávateľ: Doprastav, a.s.
Doba realizácie: 04/2017 – 05/2018

Predmetom diela boli stavebné práce na objektoch SO 202-00 Lávka vjazdu v km 0,366 67, SO 203-00 Lávka vjazdu v km 0,390 47 a SO 224-02 Oporný múr v km 0,343 32-0,410 48.