Biologická rekultivácia – Špania Dolina

Investor: Rudné bane, š.p.
Objednávateľ: Rudné bane, š.p.
Obdobie realizácie: 12/2009

Biologická rekultivácia pozostávala s prípravy a rozhrnutia zeminy vhodnej zúrodnenia a založenie trávnika lúčneho vysiatím trávneho semena.