I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634 Kostiviarska

Objednávateľ: STRABAG s.r.o.
Obdobie realizácie: 02/2008-12/2008

Práce zahŕňali nezapaženú odkopávku a prekopávku zeminy a horniny rôznych tried ťažiteľnosti, svahovanie zárezov, dodávku zásypových materiálov, prepravu a uloženie výkopovej zeminy.