Skládka Papín – II. etapa

Papín

Objednávateľ: ENVIGEO, a.s.
Doba realizácie: 06/2013 – 09/2013

Príprava územia, výkop telesa skládky cca 30000 m3.