Skládka odpadov – pre NNO Myslina – Lúčky III. etapa

Humenné

Objednávateľ: ENVIGEO, a.s.
Doba realizácie: 01/2015 – 06/2015

Príprava územia, výkop telesa skládky – 70000 m3, realizácia minerálneho tesnenia skládky.