Skládka odpadov Nový Tekov – rekultivácia

Nový Tekov

Objednávateľ: ENVIGEO, a.s.
Doba realizácie: 08/2014 – 10/2014

Naloženie a presuny zemín na rekultiváciu skládky.