Demolácia komplexu hál Bučina

Investor: KRONOSPAN ZVOLEN s.r.o.
Objednávateľ: DOPRASTAV a.s., závod Zvolen
Obdobie realizácie: marec – jún 2007

Demoloácia objektov v areáli Bučina Zvolen pozostávala z demolácii oceľových, tehlových a železobetónových budov, spevnených plôch, železničných dráh a recyklácie stavebného odpadu.

V prvej etape boli zdemolované budova sušiarne, elektrorozvodňa, čerpacia stanica, dva oceľové opláštené sklady, sedimentačná nádrž a oceľový mostový žeriav. Práce zahŕňali aj demontáž cca 500

metrov železničných dráh a cca 500 metrov žeriavových dráh, demontáž stožiarov osvetlenia, vyčistenie pozemku a zrovnanie terénu. Okrem toho bolo zdemolovaných cca 3500 m2 betónových a živičných spevnených plôch. Všetka vzniknutá betónová suť bola na mieste zhodnotená a výsledný recyklát bol použitý spoločnosťou DOPRASTAV a.s., závod Zvolen počas prác výmeny podložia. Dĺžka trvania prác bola 1 mesiac.

Druhá etapa zahŕňala vypratanie a demoláciu administratívnej 3 podlažnej budovy, výrobných hál DTD a haly preglejkárne, demoláciu 2 podlažnej sociálnej budovy a demoláciu nadzemných i podzemných základových pätiek. Výrobné haly DTD a hala preglejkárne pozostávali zo železobetónovej nosnej konštrukcie výšky cca 13 m. Okrem budov bolo počas druhej etapy prác zdemolovaných cca 400 m asfaltovej cesty a niekoľko menších oceľových prístreškov. Betónová suť bola zhodnotená na mieste. Práce boli zrealizované v priebehu 1 mesiaca.

Počas tretej etapy bol zdemolovaný železný energomost výšky 8 metrov a dĺžky 250 metrov. Zdemolovaná bola aj časť výrobných hál DTD a budova výmenníkovej stanice. Práce boli ukončené za 10 dní.

Počas trvania prác boli zdemolované budovy v celkovom objeme obostavaného priestoru vyše 200 000 m3 a zhodnotených bolo cca 50 000 ton stavebného odpadu. Práce boli zrealizované profesionálne a v dohodnutom termíne. Počas prác nedošlo k žiadnemu pracovnému úrazu.

Nevyhovujúce odpady boli uložené na riadenej skládke v Zvolenskej Slatine, v recyklačnom stredisku v Banskej Bystrici a na riadenej skládke v Kalnej nad Hronom.