Skládka odpadov Rakovice – rekultivácia

Rakovice

Objednávateľ: ENVIGEO, a.s.
Doba realizácie: 04/2014 – 05/2014

Naloženie a presuny zemín na rekultiváciu skládky.