IBV Moskovská Technická infraštruktúra II. Etapa

Investor: I.K.M. Reality Staving BB
Objednávateľ: I.K.M. Reality Staving BB
Doba realizácie: 07/12 – 10/12

Stavebné práce na objekte IBV Moskovská 2. etapa v rozsahu: SO01 Komunikácia, SO02 Vodovod, SO03 Splašková kanalizácia, SO04 Dažďová kanalizácia SO05 Plynovod, SO06 Plynové prípojky, SO11 Napojenie z TS2, SO12 Verejné osvetlenie.