Chystáte sa búrať? Na toto sa pripravte!

búranie domu búracie práce

Búracie práce, známe aj ako demolácia, sú procesom zbúrania alebo odstránenia existujúcich budov, štruktúr alebo častí stavieb. Tieto práce môžu byť vykonávané rôznymi spôsobmi a môžu zahŕňať rôzne techniky a metódy v závislosti od veľkosti, typu a stavu budovy alebo štruktúry. V skratke, búracie práce zahŕňajú:

 • Demontáž: Odstraňovanie budovy alebo štruktúry časť po časti. Táto metóda sa často používa, ak je potrebné zachovať niektoré časti budovy alebo ak je prístup k miestu obmedzený.
 • Skládka: Rozbíjanie budovy alebo štruktúry do menších častí, ktoré sa potom odvezú na skládku alebo na recykláciu. Tento proces môže zahŕňať použitie búracích kladív, bagrov, buldozérov alebo iných ťažkých strojov.
 • Implózia: Kontrolovaná demolácia pomocou výbušnín, pri ktorej sa zničí štruktúra tak, aby sa zbúrala podľa určitého plánu a minimalizoval sa poškodený okolitý priestor.
 • Ručná demolácia: Zbieranie a odstránenie malých častí ručne alebo pomocou ručných nástrojov. Tento prístup sa často používa pri odstraňovaní malých štruktúr alebo pri presnom odstránení častí budovy.

Kto bude vykonávať búracie práce, respektíve demoláciu, závisí od veľkosti a rozsahu projektu. Demoláciu môžu vykonávať väčšie stavebné spoločnosti, ktoré svoju činnosť zameriavajú aj na demolačné práce a majú špecializované vybavenie a skúsenosti potrebné na vykonanie týchto prác. Avšak existujú aj spoločnosti, ktoré sa špecializujú výlučne len na demolačné práce. Pri veľkých demolačných projektoch môžu hlavné stavebné spoločnosti a búracie firmy outsourcovať výkon demolácie alebo môžu osloviť subdodávateľov na vykonávanie špecifických úloh alebo činností v rámci demolačných prác.

Dôležité je vybrať si spoľahlivú a skúsenú firmu, ktorá má potrebné znalosti, vybavenie a skúsenosti na zabezpečenie bezpečného a efektívneho vykonania búracích prác. Bezpečnosť a dodržiavanie príslušných predpisov by mali byť vždy prioritou pri vykonávaní týchto prác.

Kroky pred samotnou demoláciou

Demolácia, či už ide o zbúranie starého domu na mieste budúcej výstavby alebo demontáž časti existujúcej stavby, je zložitý proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú prípravu a dodržiavanie bezpečnostných noriem. Pre klientov a stavebné firmy je dôležité mať jasné pochopenie toho, čo je potrebné vykovať pred začatím demolačných prác. Nasledujúci návod poskytuje základné kroky, ktoré musí podniknúť stavebná firma pred demolačnými prácami vrátane získania povolení, plánovania a dodržiavania bezpečnostných opatrení.

 1. Získanie povolení

Pred začatím demolačných prác je nevyhnutné získať potrebné povolenia od miestnych úradov a orgánov. Tieto povolenia môžu zahŕňať:

 • Stavebné povolenie: Vyžaduje sa pre väčšie demolačné projekty alebo v prípade, ak sa budú demolačné práce uskutočňovať na verejnom území.
 • Povolenie na demontáž: Niekedy sa vyžaduje samostatné povolenie na demontáž určitých štruktúr, ako sú mosty alebo veľké komerčné budovy.
 • Environmentálne povolenia: Ak sú v budove prítomné nebezpečné látky, ako sú azbest alebo olovo, môže byť potrebné špeciálne povolenia na ich manipuláciu a odstránenie. Takéto nebezpečné látky môže odstraňovať len spoločnosť, ktorá ma na to povolenie a následne budú takéto látky bezpečne odstránené a zlikvidované.
 • Povolenie na uzavretie verejnej cesty: Ak sa demolačné práce uskutočňujú v blízkosti verejnej cesty, môže byť potrebné získať povolenie na uzavretie tejto cesty počas práce.
 1. Plánovanie

Dôkladné plánovanie je kľúčové pre úspešné vykonanie demolačných prác. To zahŕňa:

 • Inžinierske preskúmanie: Pred demolačnými prácami sa odporúča vykonať podrobné inžinierske preskúmanie stavby na identifikáciu možných rizík a určenie najlepších postupov.
 • Plán znečistenia a likvidácie odpadu: Ak sa očakáva prítomnosť nebezpečných materiálov, je dôležité mať plán na ich správne odstránenie a likvidáciu.
 • Koordinácia s miestnymi úradmi a susedmi: Informovanie miestnych úradov a susedov o plánovaných demolačných prácach môže zabrániť možným sporom alebo problémom počas procesu.
 1. Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnosť je najvyššou prioritou pri demolačných prácach. Medzi dôležité bezpečnostné opatrenia patria:

 • Ochranné oplotenie: Okolo miesta demolačných prác by malo byť nainštalované ochranné oplotenie na zabránenie neoprávnenému prístupu.
 • Vyhýbanie sa nebezpečným oblastiam: Demolačné práce by sa mali vykonávať ďaleko od elektrických vedení, plynových potrubí a iných nebezpečných oblastí.
 • Osobná ochranná výstroj: Pracovníci by mali nosiť osobnú ochrannú výstroj vrátane prilby, bezpečnostných okuliarov a ochranných odevov.

Dodržiavanie týchto krokov a bezpečnostných opatrení môže zabezpečiť hladký a bezpečný priebeh demolačných prác. Klienti by mali spolupracovať so skúsenými stavebnými firmami, ktoré majú potrebné skúsenosti a pochopenie procesu demolačných prác. Spoločne s dodržiavaním príslušných predpisov a noriem môžu klienti a stavebné firmy zabezpečiť úspešné vykonanie demolačných prác s minimálnym rizikom a zároveň dodržiavať bezpečnostné štandardy a ochraňovať životy a majetok.