Práve realizujeme

Realizácia stavebných objektov:
Sylvo invest, s.r.o. – Spevnené plochy, kanalizácia – Obytný súbor Quarteto
Quarteto_1.JPG

ROCK-Build s.r.o. – Prevádzkový areál ROCK-Build, Priemyselný park Šalková
Doprastav, a.s. – Stavebné práce I/65 Kremnica – Kremnické bane – SO202, SO203, SO224

Zemné práce:
Kobera NAD, s.r.o. – SENEC III – HTÚ Priemyselná zóna Senec – skrývka ornice, spevnené plochy
CENTROMEDIAN, s.r.o. – Výkop stavebnej jamy – URPÍN – budova vybavenosti a parkovania
Urpin_1

Búracie práce:
SLOVENKA2 s.r.o. – Búracie práce v areály bývalého závodu Slovenka v Banskej BystriciSlovenka2

Slovenka