PEMAXPLUS s.r.o.
 • Búracie práce
 • Zemné práce
 • Stavebné práce
 • Recyklácia a spracovanie kameniva
 • Recyklácia a spracovanie kameniva

  Cenník_recyklacia_predaj_2018


  Spoločnosť PEMAX PLUS, spol. s r.o. ponúka pre svojich klientov drvenie a triedenie stavebných odpadov všetkých druhov pomocou semimobilnej recyklačnej linky RESTA, prípadne mobilného čeľusťového drviča MFL RCI na mieste vzniku stavebného odpadu resp. v priestoroch recyklačného strediska „Lom Kostiviarska“.
  Celý proces recyklácie sa skladá z niekoľkých, na seba nadväzujúcich krokov. V prvej fáze sa potrebný stavebný odpad rôzneho zloženia (betónový odpad, tehlový odpad, asfaltový odpad, výkopová zemina a iné) privezie do areálu lomu Kostiviarska (ak sa odpad nezhodnocuje priamo u zákazníka). Stavebný odpad je v ďalšom kroku drvený a triedený na požadované frakcie. Na tento účel slúži drvička a triedička, ktoré v spolupráci so stavebnými mechanizmami (pásové rýpadlo s príslušnou nadstavbou a nakladače) zabezpečujú samotné spracovanie a recykláciu staveného odpadu.

  Produktom recyklácie je drvené kamenivo rôznych frakcií a rôzneho charakteru. Na recyklačnú linku sa dováža odpad vo forme sute, ktorý je produkovaný pri stavebných a demolačných prácach. Tento je v procese recyklácie triedený a podrvený. Výsledný produkt je závislý od vstupov, teda od charakteru recyklovaného odpadu. Vo všeobecnosti je možné produkt rozdeliť do štyroch hlavných kategórií, nasledovne:
  1. Betónový recyklát (využitie ako plnivo do betónov)
  2. Asfaltový recyklát (využitie pri oprave málo zaťažených vozoviek, konštrukcia nových stmelených podkladových vrstiev)
  3. Tehlový recyklát (výroba vybrolisovaných tvárnic, plnivo do malty, výroba nepálených lisovaných tehál, výplňové kamenivo)
  4. Zmesový recyklát (podkladový materiál, zásypový materiál).

  Produkt vznikajúci pri recyklácii má rozsiahle aplikačné možnosti v stavebníctve, ktoré možno zhrnúť nasledovne:
  a. Stabilizačný podkladový materiál (podložia ciest, parkovacích plôch, železničné stavby)
  b. Drenážne materiály
  c. Plnivo do betónov (porovnateľné vlastnosti ako pri použití prírodného kameniva)
  d. Zásypový materiál (rozvody energií, základy budov, a pod.).

  Výsledný produkt, recyklát, má porovnateľné kvalitatívne vlastnosti ako jeho prírodné substitúty a jeho použitím je možné výrazným spôsobom znížiť spotrebu týchto substitútov a výrazne znížiť negatívny dopad ťažby na životné prostredie.

  Recykláciu, resp. zhodnocovanie odpadov upravuje zákon č. 409/2006 Z.z. o odpadoch vznp. Tento zákon ukladá stavebnej firme (pôvodcovi odpadu) povinnosť zabezpečiť zhodnocovanie stavebných odpadov v prípade, že jeho produkcia presiahne 500 t pre každú stavbu. V prípade, že sa v okruhu 50 km od miesta stavby nachádza vhodné zariadenie na recykláciu, nie je možné takýto odpad zneškodniť uložením na skládku odpadov. Mapka pokrytia 50 Km od kameňolomu Kostiviarska.

  Rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia:
  Súhlas na zhodncovanie odpadov mobilným zariadením 2006
  Zmena súhlasu z 09.03.2009
  Zmena súhlasu 09.04.2009
  Oprava Rozhodnutia
  Zmena súhlasu 10.09.2010
  Zmena súhlasu 06.07.2011
  Zmena súhlasu 13.08.2012

  Naša spoločnosť ponúka vypracovanie environmentálnej dokumentácie – zámerov a správ o hodnotení podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Okrem spracovania požadovanej dokumentácie dokážeme našim zákazníkom poskytnúť komplexný servis súvisiaci s touto činnosťou vrátane komunikácie s kompetentnými inštitúciami a verejnosťou.

  EIA = Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment – EIA) je považovaný za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Vo vyspelých krajinách sa uplatňuje viac ako tri desaťročia.

  V Slovenskej republike sa posudzovanie vykonáva od roku 1994, kedy vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Z dôvodu zabezpečenia plnej harmonizácie slovenskej legislatívy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie s právom Európskej únie bol v roku 2000 prijatý zákon č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V zákone bol podrobne upravený proces posudzovania vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie. Podstatne jednoduchšie bolo v tomto zákone upravené hodnotenie vplyvov návrhov zásadných rozvojových koncepcií, územnoplánovacích dokumentácií a všeobecne záväzných právnych predpisov (Strategic Impact Assessement v medzinárodnej skratke „SEA“.